دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

VPS 1
شروع از £6.50GBP ماهانه
سفارش دهید

1GB RAM

1 x Core

40GB NVMe Storage

SolusVM Control Panel

Unmetered Bandwidth

1 x IPv4 IP Address

2 x IPv6 IP Addresses

VPS 2
شروع از £15.00GBP ماهانه
سفارش دهید

2GB RAM

2 x Core

60GB NVMe Storage

SolusVM Control Panel

Unmetered Bandwidth

1 x IPv4 IP Address

2 x IPv6 IP Addresses

VPS 3
شروع از £25.00GBP ماهانه
سفارش دهید

4GB RAM

2 x Core

120GB NVMe Storage

SolusVM Control Panel

Unmetered Bandwidth

1 x IPv4 IP Address

2 x IPv6 IP Addresses

VPS 4
شروع از £35.00GBP ماهانه
سفارش دهید

8GB RAM

4 x Core

200GB NVMe Storage

SolusVM Control Panel

Unmetered Bandwidth

1 x IPv4 IP Address

2 x IPv6 IP Addresses

VPS 5
شروع از £50.00GBP ماهانه
سفارش دهید

16GB RAM

4 x Core

400GB NVMe Storage

SolusVM Control Panel

Unmetered Bandwidth

1 x IPv4 IP Address

2 x IPv6 IP Addresses